Wójt Gminy Lipnica Murowana zawiadamia, że w związku z obowiązywaniem uchwały antysmogowej dla Małopolski obowiązującej od lipca 2017 r. ruszają ponownie rutynowe kontrole palenisk domowych pod kątem przestrzegania zakazu spalania odpadów. Kontrola będzie obejmowała:

  • weryfikację urządzenia grzewczego,
  • sprawdzenie stosowanego paliwa.

W ramach kontroli sprawdzone będzie również przestrzeganie przepisów dot. postępowania   z odpadami komunalnymi oraz nieczystościami ciekłymi (na podst. art. 379 p.o.ś.*).

Kontrola będzie przeprowadzona przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Lipnica Murowana, a w razie potrzeby również z udziałem funkcjonariusza Policji.

Kontrolujący jest uprawniony do:

  1. wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren,
  2. przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych,
  3. żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
  4. żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

W czasie kontroli należy przedstawić dokumentację techniczną urządzenia grzewczego oraz świadectwo jakości paliwa stałego.