Ważne informacje do pobrania!

  1. Zasady postępowania
  2. Komunikaty – Ostrzeżenia
  3. Sygnały alarmowe

TELEFONY ALARMOWE
na wypadek różnych zagrożeń:

Policja997
Państwowa Straż Pożarna998
Pogotowie Ratunkowe999
lub112
Pogotowie Energetyczne991
Pogotowie Gazowe992

Gminny Zespół Zarządzenia Kryzysowego – 14 6852100 do 103 (w godz. pracy urzędu)
Po godzinie 15.30 oraz w dni wolne od pracy telefon alarmowy Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP : 998 lub 112

Osoby do kontaktu na potrzeby zarządzania kryzysowego w gminie:

L.p.Nazwisko i imięFunkcja
1.Gromala TomaszPrzewodniczący
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
2.Z-ca Przewodniczącego
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
3.Z-ca Przewodniczącego
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
4.Łukasik KrystynaKomórka ds. zarządzania kryzysowego