SYSTEM DARMOWEGO PORADNICTWA NA TERENIE POWIATU BOCHEŃSKIEGO

[zmiany od 1 stycznia 2024 roku]
Godziny działania punktu porad prawnych w Budynku Wielofunkcyjnym w Lipnicy Murowanej, Lipnica Murowana 83 (wejście pomiędzy pocztą a apteką) są następujące:
piątek: 9:00 – 13:00

W święta i dni ustawowo wolne od pracy punkt porad prawnych będzie nieczynny.


Obowiązkiem wynikającym z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej jest też wymóg wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Według nowych zasad, aby skorzystać z porady należy wcześniej telefonicznie umówić się na wizytę dzwoniąc pod numer telefonu 14 615 37 92 (do godziny 15.30) natomiast po godz 15.30 rejestracji dokonuje radca prawny w punkcie.


Starając się o poradę w wybranym punkcie należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby osobom pracującym nad sprawą dostarczyć możliwie wszystkich informacji dotyczących problemu, z którym się zwracamy. W szczególności: należy zgromadzić jak największą liczbę dokumentów istotnych dla sprawy takich jak np. umowy, akty notarialne, pisma urzędowe, przypomnieć i spisać sobie najważniejsze fakty, daty.
Im więcej danych uzyskają osoby, które będą pracowały nad danym problemem, tym większa szansa na uzyskanie pomocnej porady, w konkretnej indywidualnej sprawie.


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA obejmuje:
1.    poinformowanie osoby o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2.    wskazanie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3.    sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4.    nieodpłatną mediację, lub
5.    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Osoba uprawniona otrzyma pomoc w zakresie każdej dziedziny prawa.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.        


    
Więcej informacji o na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/ oraz na stronie https://www.powiat.bochnia.pl/zalatw-sprawe/porady-prawne.html

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY LIPNICA MUROWANA
LP. Nazwa jednostki Adres Dostępność dni i godziny Zakres poradnictwa Kryteria dostępu do usługi Numer telefonu, adres strony internetowej
1. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 32-724 Lipnica Murowana 83 I czwartek miesiąca 12:00 – 17:00

I i III sobota miesiąca

9:00 – 14:00

II i IV wtorek miesiąca

15:00 – 21:00

Wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu w tym w razie potrzeby sporządzanie planu działania i pomoc w jego realizacji Mieszkaniec gminy Lipnica Murowana tel. 14 68 52 617
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej Lipnica Dolna 25, 32-724 Lipnica Murowana pon-czw. 7:30 – 15:30 Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy. Mieszkaniec gminy Lipnica Murowana tel. 14 68 52 350 https://www.gops.lipnicamurowana.pl/

gops@lipnicamurowana.pl 

3. Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom 32-724 Lipnica Murowana 44 pon.-pt. 7:30 – 15:30 Udzielanie poradnictwa dot. możliwości uzyskania pomocy i wsparcia dot. uzależnień i współuzależnień. Mieszkaniec gminy Lipnica Murowana tel. 14 634 85 58 https://www.lipnicamurowana.pl/
4. Budynek Wielofunkcyjny w Lipnicy Murowanej (wejście pomiędzy apteką a pocztą) 32-724 Lipnica Murowana 83 pt. 9:00 – 13:00   Każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie
w tym zakresie (zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej)
Zapisy na wizyty pod numerem telefonu:
14 615 37 92 (w godz. pracy Starostwa Powiatowego w Bochni)Dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikacji istnieje możliwość rezerwacji wizyty za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: porady.prawne@powiat.bochnia.pl.

Dla osób ze znaczną
niepełnosprawnością ruchową z terenu powiatu bocheńskiego, które nie mogą stawić
się w punkcie osobiście, istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon – jeśli zakres porady umożliwi taki sposób komunikacji) lub w miejscu zamieszkania po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA PRAWNEGO