Sprawy:

 • Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
 • Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
 • Udostępnienie danych zgromadzonych w archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Lipnica Murowana (WNIOSEK DOC/ PDF)

Co musisz wiedzieć zanim zarejestrujesz firmę – KLIK


Wniosek możesz złożyć:

 • w Urzędzie Gminy pok. nr. 9 Sekretariat 
 • za pośrednictwem poczty – 32-724 Lipnica Murowana 44. W tym przypadku podpis pod wnioskiem musi być poświadczony przez notariusza
 • elektronicznie – zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line (osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany

Przed wizytą w Urzędzie przygotuj:

 • Wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG-1 wraz z klauzulą RODO (Wniosek można również pobrać i uzupełnić w Urzędzie) INSTRUKCJA 
 • Do wglądu: ważny dowód osobisty lub paszport
 • W sytuacji nie posiadania numeru PESEL, należy okazać pracownikowi urzędu gminy paszport albo  inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo
 • W przypadku obywateli innych państw niż państwa członkowskie należy okazać oryginał dokumentu, albo jego notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię potwierdzającego prawo do pobytu na terytorium RP, o którym mowa w art. 4 ust. 2, 4, 5 ustawy z dnia 6 marca 2018r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • W przypadku działania przez pełnomocnika dołącza się pełnomocnictwo (oryginał do wglądu) wraz z dowodem uiszczenia opłaty – 17,00 zł (nie uiszcza się opłaty za upoważnienie małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa)

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki są BEZPŁATNE.


Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy https://www.biznes.gov.pl/pl 

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155

Pliki do pobrania