RODO

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)zwanego dalej: RODO

Kto jest administratorem Państwa danych ?
Administratorem danych jest Wójt Gminy Lipnica Murowana z siedzibą w Urzędzie Gminy, 
adres 32-724  Lipnica Murowana  44, tel. 14 634 85 50, e-mail: gminawww.lipnicamurowana.pl,

Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych ?
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Funkcję IOD pełni Pani Patrycja Powroziewicz – Wrona. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres e-mail: odo@lipnicamurowana.pl lub listownie na adres Administratora.

Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:
– osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej  44, 32-724 Lipnica Murowana
– elektronicznie z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie (PeUP)/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej ?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań własnych i zleconych Gminie Lipnica Murowana, obejmujących zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. W szczególności zadania obejmują sprawy:

−     ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa oraz gospodarki wodnej,
−     spraw obywatelskich tj. ewidencji ludności, aktów stanu cywilnego i wojska,
−     gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
−     wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
−     sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
−     lokalnego transportu zbiorowego,
−     ochrony zdrowia,
−     podatków i opłat lokalnych,
−     edukacji publicznej,
−     kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
−     kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
−     targowisk i hal targowych,
−     porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
−     utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
−     wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
−     promocji gminy,
−     współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
−     współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Inne przepisy prawa mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

Przetwarzanie danych będzie  odbywać się w szczególności na następujących podstawach prawnych :
−     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej, w tym realizacji uprawnień, spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub,
−     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
−     przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków archiwalnych w interesie publicznych lub wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane  dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą,
−     przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadkach niewymienionych powyżej, mogą także wystąpić przypadki, w których będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.  W takim przypadku zostaną Państwo poinformowani o celu przetwarzania oraz zakresie wyrażonej zgody.

Jak cofnąć zgodę ?

Tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyłącznie wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) , mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, lub przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  danych do momentu jej wycofania.

W celu wycofania zgody wystarczy:
−  wysłać takie żądanie z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie  (PeUP)/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo
−  wysłać takie żądanie z wykorzystaniem pisma opatrzonego własnoręcznym podpisem za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej, 32-724 Lipnica Murowana 44, osobiście do Sekretariatu  Urzędu Gminy

Podanie danych może być uwarunkowane:
− obowiązkiem ustawowym Administratora lub koniecznością realizacji nałożonych na niego zadań realizowanych w interesie publicznym albo w ramach sprawowania przez niego władzy publicznej,
− koniecznością zawarcia lub realizacji umowy, do których podania będziecie Państwo zobowiązani.

W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy lub konieczność realizacji nałożonych na Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym albo w ramach sprawowania przez niego władzy publicznej, a nie podacie Państwo swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązków czy zadań ustawowych. Może to skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie podacie Państwo swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie podacie Państwo swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe ?
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne / teleinformatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe) oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania (np.: Organy kontrolne, Banki, Poczta Polska, firmy kurierskie, Radcowie Prawni czy Adwokaci itp.)


Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe ?
Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Dane osobowe będą usuwane w terminach wynikających z  ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator.

Co mogą Państwo zrobić ze swoimi danymi osobowymi ?

W granicach określonych w RODO
, macie Państwo prawo do żądania od Administratora:
dostępu do treści swoich danych osobowych,
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania, jeśli osoba kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych ,
usunięcia swoich danych osobowych jeśli nie były przetwarzane do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez  Urząd Gminy  w  Lipnicy Murowanej

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ?
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.
Czy Państwa dane będą przekazywane do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) czy organizacji międzynarodowych. Dane takie mogą być przekazywane przez współadministratora na podstawie przepisów prawa  o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w wymianie informacji z innymi krajami

Administrator danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych.

Klauzule obowiązujące w Urzędzie Gminy w Lipnicy Murowanej:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze
– Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych – umowa o dzieło
– Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych – umowa o prace umowa zlecenie
Klauzula informacyjna przy załatwianiu podań, żądań, wyjaśnień
– Klauzula informacyjna rozpatrywanie skarg i wniosków  i petycji
Klauzula informacyjna w okresie obowiązywania stanu epidemii
Klauzula informacyjna w Urzędzie Gminy – Postępowania Administracyjne
– Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych – umowa o współpracy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy