Ważne
Mając na uwadze liczne nieprawidłowości oraz nielegalne pozbywaniem się nieczystości ciekłych, na terenie Naszej Gminy, Wójt Gminy Lipnica Murowana przeprowadza kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków poprzez wezwania do okazania umowy oraz dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia takiej działalności. Dodatkowo upoważnieni pracownicy tut. Urzędu Gminy kontrolują szczelność zbiorników w terenie.Obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wymagana przy kontroli dokumentacja potwierdza, że właściciel działki nie pozbywa się nieczystości w nielegalny sposób. Poza w/w ustawą kwestię nieczystości ciekłych jak i częstotliwość ich wywozu normuje Regulamin
Pokaż pozostałe wpisy
Pokaż pozostałe wpisy
Skip to content