Informujemy, że dnia 28 marca (czwartek) o godz. 9.00 w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Lipnicy Murowana.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między Sesjami.
 6. Przyjęcie Raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
  i systemu pieczy zastępczej oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań
 2. uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnica Murowana w 2024 roku
 3. przyjęcia do wiadomości projektów spisów i kart inwentaryzacyjnych mienia sporządzonych przez Komisję Inwentaryzacyjną
 4. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lipnica Murowana środków stanowiących fundusz sołecki na 2025 rok
 5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica Murowana
 6. zmian w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2024 rok

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie – zamknięcie sesji.

Link do sesji Online – https://sesje.live/katalog/ma%C5%82opolskie/1201000-boche%C5%84ski/1201042-urzad-gminy-lipnica-murowana/0