Wyszczególnienie: Rodzaj podatku / opłaty / typ powierzchni podlegającej opodatkowaniu Wysokość stawki na rok 2024
Od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni 0,94
Od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 6,66
Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni 0,31
Od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 poz. 485), i położonych na terenach,dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m² powierzchni 4,39
Od powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m. kw. 0,74
Od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m. kw. powierzchni użytkowej 22,39
Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m. kw. powierzchni użytkowej 15,50
Od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m. kw. powierzchni użytkowej 6,76
Od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m. kw. powierzchni użytkowej 6,55
Od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2%
Podatek rolny – cena żyta za 1 dt

Stawka za 1 ha przeliczeniowy = 2,5 q żyta.

Stawka za 1 ha fizyczny = 5 q żyta.

68,00
Podatek leśny – cena drewna za 1 m³

stawka za 1 ha lasu = 0,220 m³

284,40 x 0,22

62,568

Dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:                 

1) do 1 m² zajętej powierzchni                       

2) do 8 m² zajętej powierzchni                      

3) powyżej 8 m² zajętej powierzchni

8,00

33,00

50,00

Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Lipnica Murowana:

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipnica Murowana:

 1) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi nie zaliczone do kategorii dróg publicznych,

2) grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,

3) grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności sportowej.

2. Zwolnienia nie dotyczą przedmiotów opodatkowania wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Pliki do pobrania