Informujemy, że dnia 23 maja (czwartek) o godz. 9.00 w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej odbędzie się II Sesja Rady Gminy Lipnicy Murowana.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między Sesjami
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Lipnica Murowana na 2024 rok
 2. dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2023
 3. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana
 4. wyznaczenia przedstawicieli Gminy Lipnica Murowana do reprezentowania w Związku Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich
 5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bocheńskiemu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych
 6. udzielenia pomocy finansowej Gminie Żegocina na realizację zadania publicznego jakim jest prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie
 7. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu osobowego samochodu służbowego w wersji oznakowanej
 8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica Murowana
 9. zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2024 rok

7. Wolne wnioski

8. Zakończenie – zamknięcie sesji

Link do sesji Online – https://sesje.live/katalog/ma%C5%82opolskie/1201000-boche%C5%84ski/1201042-urzad-gminy-lipnica-murowana/0