REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

Kontakt: 14 634 85 52, 14 634 85 53 – Skarbnik Gminy


Informacje w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego – dostępne na BIP (klik)

Deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego – dostępne na BIP (klik)

Formularze do druku – podatki, opłaty lokalne


Uchwały podatkowe:


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Informacje dotyczące przyjmowania oraz weryfikacji wniosków – dostępne są na BIP (klik) 


Ulga inwestycyjna w podatku rolny – informacje dostępne są na BIP (klik) 


Zaświadczenie o figurowaniu w rejestrach podatkowych – informacje dostępne są na BIP (klik)


Zaświadczenia o nie zaleganiu / zaległościach w podatku – informacje dostępne są na BIP (klik)


Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych – informacje dostępne są na BIP (klik) 


Umorzenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych – informacje są dostępne na BIPREFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Kontakt: 14 634 85 59, 14 634 85 70 – Kierownik Referatu


Numeracja porządkowa nieruchomości – BIP – klik


Podział nieruchomościBIP – klik


Przydomowe oczyszczalnie – BIP – klik


Psy rasy agresywnej- BIP – klik


Rozgraniczenie nieruchomości


Warunki techniczne na wykonanie przyłącza wod-kan- BIP – klik


Wycinka drzew – BIP – klik


Zaświadczenie potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym – BIP – klik


Zezwolenie na wywóz nieczystości- BIP – klik


Zmiana stanu wody- BIP – klik


Wyroby zawierające azbest – klik


Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części – BIP – klik 

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (pobierz dokument pdf || pobierz dokument docx )

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – klik

-Formularz A – budynki i lokale mieszkalne » POBIERZ
-Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne » POBIERZ 


Pozostałe:REFERAT INWESTYCJI WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Kontakt: 14 634 85 57

 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Murowana (pobierz dokument pdf)
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia – informacji o terenie dotyczącego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Murowana (pobierz dokument pdf)
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w nieobowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (pobierz dokument pdf)
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Murowana (pobierz dokument pdf )
 • Wniosek o wydanie warunków budowy/przebudowy zjazdu indywidualnego/publicznego (pobierz dokument pdf )
 • Wniosek o dokonanie zmiany przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Murowana w studium/MPZP (pobierz dokument pdf )
 • Wniosek o zrzeczenie się prawa do odwołania (pobierz dokument pdf )
 • Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki (pobierz dokument pdf )
 • Formularz Uwagi do Studium (pobierz dokument pdf || pobierz dokument doc )


SPRAWY OBYWATELSKIE

Kontakt: 14 634 85 58URZĄD STANU CYWILNEGO

Kontakt: 14 634 85 51

 • Wniosek o wydanie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu /skrócony, zupełny, wielojęzyczny (pobierz dokument pdf )
 • Wniosek w sprawie transkrypcji zagranicznego dokumentu potwierdzającego urodzenie (pobierz dokument pdf )
 • Wniosek w sprawie transkrypcji zagranicznego dokumentu potwierdzającego małżeństwo (pobierz dokument pdf )
 • Wniosek w sprawie transkrypcji zagranicznego dokumentu potwierdzającego zgon (pobierz dokument pdf)
 • Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego (pobierz dokument pdf )
 • Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego (pobierz dokument pdf )
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (pobierz dokument pdf )
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (pobierz dokument pdf )
 • Wniosek o zmianę imienia i nazwiska (pobierz dokument pdf)
 • Zgoda rodzica na zmianę imienia lub nazwiska dziecka (pobierz dokument pdf )
 • Zgoda dziecka na zmianę imienia lub nazwiska (pobierz dokument pdf )
 • Wniosek o zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa (pobierz dokument pdf )
 • Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza – tłumaczenie pomocnicze dot. odpisów skróconych aktów (pobierz dokument pdf)
 • Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza – tłumaczenie pomocnicze dot. zaświadczenia o stanie cywilnym (pobierz dokument pdf)
 • Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza – tłumaczenie pomocnicze dot. zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (pobierz dokument pdf )


CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kontakt: 14 634 85 50 

Działalność gospodarcza – KLIK GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Kontakt: 14 685 23 50

Wnioski GOPS w Lipnicy Murowanej dostępne są na stronie GOPS – KLIKZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Kontakt: 14 68 52 059

Stypendium szkolne 2023/2024:


Młodociani pracownicy: