Informujemy, że dnia 18 kwietnia (czwartek) o godz. 9.00 w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej odbędzie się L Sesja Rady Gminy Lipnicy Murowana.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między Sesjami
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Lipnica Murowana z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku”
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Lipnica Murowana za rok 2023
 2. zmiany uchwały nr XXXVI.334.2018 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 19 października 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipnica Murowana
 3. wyrażenia zgody na dzierżawę Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej nieruchomości będącej własnością Gminy Lipnica Murowana wraz z Budynkiem Stacji Uzdatniania Wody i infrastrukturą techniczną oraz wraz z wodociągiem w Rajbrocie na okres powyżej 3 lat
 4. przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów
  i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Lipnica Murowana
 5. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz dla kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Lipnica Murowana
 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica Murowana
 7. zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2024 rok
 8. przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipnica Murowana dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

8. Wolne wnioski

9. Zakończenie – zamknięcie sesji

Link do sesji Online – https://sesje.live/katalog/ma%C5%82opolskie/1201000-boche%C5%84ski/1201042-urzad-gminy-lipnica-murowana/0