W związku z licznymi zgłoszeniami wpływającymi do Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej o wolno biegających psach, które mają swoich właścicieli, tut. Urząd Gminy  przypomina właścicielom i opiekunom psów o obowiązku utrzymywania ich w swoich obejściach gospodarskich zabezpieczonych przed wydostaniem się ich na zewnątrz. Wolno biegające psy mogą stanowiać duże zagrożenie dla ludzi, a w szczególności dla dzieci oraz są uciążliwością dla użytkowników ruchu drogowego.  Właściciel lub opiekun psa nie może dopuścić do sytuacji, by jego pies wbiegał lub przebywał na cudzej posesji.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipnica Murowana osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie się ich zwierząt. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mają na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

Wobec powyższego właściciel lub opiekun psa nie może dopuścić, by mógł on wydostać się
z posesji i bez kontroli i opieki znajdować się w miejscu przeznaczonym do wspólnego użytku np. na drodze, chodniku, sklepie, szkole, boisku czy w parku.

Zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2119) „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad regulaminu.