Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024 poz.609) Wójt przedłożył Radzie Gminy Lipnica Murowana Raport o stanie Gminy za rok 2023. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W dniu 27 czerwca 2024 roku o godz. 9.00 podczas sesji Rady Gminy Lipnica Murowana zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie winien złożyć w Biurze Rady, do Przewodniczącego Rady Gminy Lipnica Murowana, najpóźniej do 26 czerwca br., w godzinach pracy Urzędu Gminy, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób (mieszkańców Gminy Lipnica Murowana) udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. (wzór zgłoszenia – docx / pdf)

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny poniżej, a także w biurze Rady Gminy Lipnica Murowana, Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej, 32-724 Lipnica Murowana 44.

Raport o stanie Gminy Lipnica Murowana za 2023 rok – https://bip.malopolska.pl/uglipnicamurowana,m,437502,2024.html

Pliki do pobrania