Gmina Lipnica Murowana i Podgórskie Stowarzyszenie  Kulturalno – Społeczne  zaprasza
do korzystania  z XXIII EDYCJI PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Zapraszamy zdolnych, ambitnych maturzystów z Gminy Lipnica Murowana  do aplikowania o Stypendium Pomostowe na I rok studiów w  roku akademickim 2024/2025.

 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2024 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

b) posiadają rekomendację Podgórskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego uczestniczącego w  XXIII edycji Programu. Aby uzyskać rekomendację należy złożyć wniosek. (wzór wniosku dostępny jest poniżej)

c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl

d) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2 969,00 zł brutto wyliczony z czerwca 2024 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów:

 •  Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i z dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 •  Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
 •  Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4. 
 •  Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 •   Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy. 
 1. Stypendia otrzymują studenci, którzy legitymują się najwyższą liczbą punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów stypendia otrzymują osoby o niższych dochodach w rodzinie.
 2. Zostali przyjęci w roku akademickim 2024/25 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich; 
 3. Stypendium pomostowe, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.
 4. O stypendia nie mogą się ubiegać studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

  Rekrutacja do programu przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl

  Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 9 lipca do 20 sierpnia 2023 r., do godz. 16.00.

  Stypendium na I rok studiów wynosi 10 000,00 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.

  Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na kolejne lata studiów: II, III i IV rok, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich.


  Wnioski o uzyskanie rekomendacji Podgórskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego należy składać do 12 sierpnia 2024 r. w siedzibie Podgórskiego Stowarzyszenia Kulturalno Społecznego, 32-724 Lipnica Murowana 83 (nad Biblioteką)

  Maturzyści ubiegający się o rekomendacje Podgórskiego Stowarzyszenia Kulturalno Społecznego muszą przygotować następujące dokumenty:

  • kserokopię świadectwa dojrzałości (sam oblicz punkty z matury stosując powyższy algorytm),
  • kopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
  • dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu 2024 r. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, ewentualne dopłaty bezpośrednie dla rolników, odcinki rent/emerytur),
  • dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z gminy),

  Po złożeniu wniosku wraz z wymienionymi wyżej dokumentami Maturzysta otrzymuje rekomendacje Podgórskiego Stowarzyszenia Kulturalno Społecznego i może składać wniosek online o stypendium pomostowe. 


WAŻNE: W ROKU 2024 PODGÓRSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO- SPOŁECZNE MOŻE PRZYZNAĆ TYLKO JEDNĄ REKOMENDACJĘ DLA OSOBY, KTÓRA UZYSKA NAJLEPSZE WYNIKI NA MATURZE. 

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków dostępne są również na  stronie www.stypendia-pomostowe.pl w zakładce Stypendia na I rok studiów – Aplikowanie – Regulaminy oraz najczęstsze pytania

Pliki do pobrania