Informujemy, że dnia 28 grudnia (czwartek) 2023 roku, o godz. 16.00 w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Lipnicy Murowana.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między Sesjami
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lipnica Murowana na rok 2024
 • zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Lipnica Murowana na 2024 rok    
 • powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Murowanej
 • współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2025 i 2026
 • zmiany uchwały nr XXXI.313.2022 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Lipnica Murowana oraz jej jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
 • zmiany uchwały nr XLVI.454.2023 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2023 roku wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Żegocina w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego jakim jest prowadzenie środowiskowego domu samopomocy
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica Murowana  
 • zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2023 rok
 • Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica Murowana
 • Uchwała Budżetowa Gminy Lipnica Murowana na 2024 rok

7. Wolne wnioski

8. Zakończenie – zamknięcie sesji

Link do Sesji Online – https://sesje.live/katalog/ma%C5%82opolskie/1201000-boche%C5%84ski/1201042-urzad-gminy-lipnica-murowana/0