28 grudnia odbyła się XLVII Sesja Rady Gminy Lipnica Murowana. Podczas sesji jednogłośnie przyjęto najważniejszą uchwałę – Budżet Gminy na 2024 rok. Projekt budżetu otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Planowane dochody budżetu na 2024 rok ustalono na kwotę 50 640 173,91  zł, w tym:

 • dochody bieżące 30 043 563,16 zł
 • dochody majątkowe 20 596 610,75 zł

Przewidywane wydatki stanowią kwotę 55 111 979,60, w tym:

 • wydatki bieżące 29 926 109,47
 • wydatki majątkowe 25 185 870,13

Najważniejsze zaplanowane inwestycje ujęte w budżecie na 2024 rok to m.in.:

 • Rozbudowa i przebudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Lipnica Murowana – Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej – Wiejskiego Domu Ludowego w Rajbrocie 4 779 860,42
 • Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipnica Murowana 3 350 000,00
 • Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem przy filii Szkoły w Lipnicy Górnej 2 747 045,00
 • Budowa mostu na rzece Uszwicy wraz z przebudową drogi gminnej nr 580151 K, budowa chodnika oraz modernizacja parkingu w miejscowości Lipnica Dolna 2 529 000,00
 • Poprawa efektywności energetycznej poprzez przebudowę i termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipnica Murowana – Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Lipnica Górna wraz z przebudową mieszkań, zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz modernizacją drogi dojazdowej do budynku 1 556 111,49
 • Rozbudowa i przebudowa infrastruktury społecznej na terenie Gminy Lipnica Murowana – Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej – Wiejskiego Domu Ludowego o Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Górnej 1 357 783,66
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rajbrot 1 121 000,00
 • Utworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Lipnica Murowana 51, 1 045 500,00

Podczas obrad podjęto również uchwały dotyczące planu pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy Lipnica Murowana na 2024 rok, oraz uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Murowanej.

Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Rady Gminy podziękował Radnym, za współpracę, zdyscyplinowanie i podejmowane decyzję. Następnie w imieniu swoim oraz pozostałych Radnych podziękowania zostały przekazane panu Wójtowi, pani Skarbnik, pracownikom Urzędu Gminy, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych, prezesom organizacji pozarządowych, dyrektorom i wicedyrektorom jednostek organizacyjnych.

Na zakończenie Przewodniczący skierował słowa wdzięczności w stronę mieszkańców i życzył wszystkim pomyślności i zdrowia w Nowym Roku.

Następnie Wójt Gminy podziękował Radnym za jednogłośne przyjęcie budżetu oraz za współpracę nie tylko w tym roku, ale przez cały okres 5 lat. Słowa wdzięczności skierowane zostały również do: pani Sekretarz Danuty Musiał oraz pani Sekretarz Anny Cempura, pani Skarbnik, kierowników poszczególnych referatów, pracowników Urzędu Gminy,  kierowników oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, prezesów organizacji pozarządowych, pani prezes oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pana Stanisława Wieciecha, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, sołtysów, Kół Gospodyń Wiejskich, zespołów obrzędowych, orkiestr dętych, księży – proboszczów i katechetów, Sióstr Urszulanek i do wszystkich, którzy przez cały rok włączali się w realizację poszczególnych zadań dla dobra naszej gminy.  

Wójt wyraził również uznanie za wsparcie służbom: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służbie Więziennej, Szpitalowi Powiatowemu w Bochni, Małopolskiej i Wojewódzkiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podziękowania zostały również skierowane do lokalnych grup działania oraz samorządów współpracujących z naszą gminą.

Podziękowanie za współpracę i pomoc finansową trafiły również do Wojewodów, Marszałków, Członków Zarządu Województwa Małopolskiego, Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz instytucji podległych, takich jak Zarząd Dróg Wojewódzkich czy Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Słowa wdzięczności zostały skierowane także do władz szczebla powiatowego: pana Starosty, Zarządu Powiatu oraz do Rady Powiatu Bocheńskiego.  

Na zakończenie Wójt życzył wszystkim dobrego, bezpiecznego i spokojnego Nowego Roku