Deklaracja dostępności  

Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.lipnicamurowana.pl 

Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej 

Lipnica Murowana 44 

32-724 Lipnica Murowana 

e-mail: gmina@lipnicamurowana.pl 

tel. +48 14 68 52 100 

fax +48 14 68 52 102 

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:  

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu  
 • Brak alternatyw dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne)  
 • Zamieszczone na stronie podmiotowej informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej),  

 

UŁATWIENIA NA STRONIE lipnicamurowana.pl

 • Zamieszczone nagrania z Sesji Rady Gminy Lipnica Murowana posiadają napisy  
 • Możliwość zwiększania i zmniejszania wielkości tekstu  
 • Skala szarości  
 • Wysoki kontrast  
 • Negatyw  
 • Jasne tło  
 • Podkreślenie odnośników  
 • Czytelna czcionka  
 • Możliwość obsługi strony za pomocą klawiatury  
 • Mapa strony  

SKRÓTY KLAWIATUROWE 

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki  

 

DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI  

Data publikacji strony internetowej: 01-07-2023

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01-07-2023

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA  

Siedziba Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej znajduje się pod adresem: 32-724 Lipnica Murowana 44 

Obiekt posiada jedno wejście od strony rynku, które znajduje się pod podcieniami wybudowanymi wzdłuż frontowej elewacji. Pod podcienie prowadzą dwustopniowe schody, za drzwiami znajduje główny korytarz. Budynek został wyposażony w przenośną rampę podjazdową dla wózków inwalidzkich. 

Dla osób poruszających się na wózku dostępny jest cały parter, z punktem kasowym, referatami i samodzielnymi stanowiskami (korytarz i drzwi wewnętrzne ≥90cm). Punt kasowy jest dostosowany do obsługi osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz niesłyszących lub słabo słyszących (pętla indukcyjna). Na korytarzu zlokalizowano miejsce obsługi petentów ze stolikiem i krzesłami, umożliwiające również obsługę osób na wózkach. Do pozostałych przestrzeni prowadzą schody. W budynku brak jest windy, budynek został wyposażony w schodołaz gąsienicowy umożliwiający pokonanie schodów przez osoby z trudnościami w poruszaniu się. 

Dziennik podawczy znajduje się na sekretariacie (pokój nr 8, pierwsze piętro) stanowisko wyposażone jest w pętlę indukcyjną. 

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE 

W przypadku problemów z dostępności strony internetowej każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo zawiadomić podmiot publiczny o braku dostępności.  

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl 

 

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać drogą e-mailową gmina@lipnicamurowana.pl, kontaktować można się także dzwoniąc pod numer 14 634 85 50  

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Prezesa Zarządu PFRON. 

Deklarację sporządzono 28-03-2024  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.