Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej

Wstęp Deklaracji

Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.lipnicamurowana.pl

Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej

Lipnica Murowana 44

32-724 Lipnica Murowana

e-mail: gmina@lipnicamurowana.pl

tel. +48 14 68 52 100

fax +48 14 68 52 100

Status pod względem zgodności z ustawą część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu, Zamieszczone nagrania z posiedzeń sesji rady gminy posiadają napisy, (treści zawarte są w dołączonym dostosowanym raporcie).

Zamieszczone na stronie podmiotowej informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).

możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

odstępy między tekstem

możliwość obsługi strony za pomocą klawiatury

struktura strony

Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Budynki nie spełniają podstawowych wymagań zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

1. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych;

2. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku nie umożliwiają dostępu do wszystkich pomieszczeń (brak możliwości wjazdu na pierwsze piętro budynku, brak wjazdu do budynku wejściem głównym);

3. Nie zapewniono wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego;

4. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich powinny kierować się do sekretariatu, gdzie zostanie wezwany odpowiedni urzędnik;

5. Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób zapewnione są (oznaczenia dróg ewakuacyjnych).

1. W obiekcie nie zapewniono obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego;

2. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

e-mail: gmina@lipnicamurowana.pl

Telefon: 146348570 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej)

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-05-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

zamieszczone na stronie publikacje nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

podwyższony kontrast

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 2019-06-11
Ostatnia aktualizacja 2021-03-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać drogą e-mailową.

Procedura wnioskowo-skargowa

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl