Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej informuje że, wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, można składać w terminie od 1 lutego 2024 r do 29 lutego 2024 r w budynku  Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej pok. nr 4.

Uwaga, w 2024 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej. KLIK

Rolnik, ubiegający się o zwrot części kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego
do produkcji rolnej w I naborze wniosków, powinien załączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego faktury VAT lub paragony z NIP (nabywcy) do kwoty 450 zł,  dokumentujące zakup oleju napędowego w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający
informację o średniej rocznej liczbie  świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni.

W związku z tym, że zwrot podatku akcyzowego jest programem pomocowym przyznawanym
na mocy rozporządzenia Komisji (UE0 nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
 (Dz. Urz. UE L 187z 26.06.2014, str 1) oraz Dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003r. w sprawie restrukturyzacji wspólnych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej ( Dz. Urz. WE L 283 z dn. 31.10.2003), do wniosku należy dołączyć „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie”.

Uwaga, wyżej wymieniony formularz pomocowy jest dokumentem obowiązkowym
do rozpatrzenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, brak przy złożonym wniosku wyżej wymienionego formularza pomocy publicznej spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej w 2024 r. wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju.

Limit zużycia oleju napędowego na 2024 r. wynosi:

  • 110 litrów na 1 ha użytków rolnych,
  • 40 litrów na 1 średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła,
  • 40 litrów na 1 średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych owiec,
  • 40 litrów na 1 średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych kóz,
  • 40 litrów na 1 średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych koni,
  • 4 litry na 1 średnią roczną liczbę świń.

Dotacje będą wypłacane w terminie 1 – 30 kwietnia 2024 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

https://bip.malopolska.pl/uglipnicamurowana,a,41232,przyjmowanie-oraz-weryfikacja-wnioskow-o-zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego.htm