Mając na uwadze liczne nieprawidłowości oraz nielegalne pozbywaniem się nieczystości ciekłych, na terenie Naszej Gminy, Wójt Gminy Lipnica Murowana przeprowadza kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków poprzez wezwania do okazania umowy oraz dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia takiej działalności. Dodatkowo upoważnieni pracownicy tut. Urzędu Gminy kontrolują szczelność zbiorników w terenie.
Obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wymagana przy kontroli dokumentacja potwierdza, że właściciel działki nie pozbywa się nieczystości w nielegalny sposób.


Poza w/w ustawą kwestię nieczystości ciekłych jak i częstotliwość ich wywozu normuje Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipnica Murowana zgodnie z którym w świetle § 12:

  1.  Na nieruchomości, która nie została przyłączona do kanalizacji sanitarnej, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia jej w oczyszczalnię przydomową lub w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) oraz do jego systematycznego opróżniania.
  2. Zbiorniki na nieczystości ciekłe winny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a ich pojemność  winna uwzględniać normatywne ilości odpadów ciekłych przypadających na jednego mieszkańca, zgodnie z  obowiązującymi w tym zakresie  przepisami i być dostosowana do ilości osób stale lub czasowo przebywających na terenie nieruchomości.
  3. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków winna być dostosowana do ilości osób zamieszkujących nieruchomość, w sposób zapewniający uzyskanie stopnia oczyszczania ścieków określonego w odrębnych przepisach.
  4. W razie podejrzenia o nieszczelność zbiornika bezodpływowego (szamba), odprowadzania ścieków do kanalizacji deszczowej albo do rowu melioracyjnego czy w przypadku innego nielegalnego zrzutu ścieków, upoważnione przez Wójta Gminy służby mogą dokonać kontroli w celu stwierdzenia stanu technicznego zbiornika lub ustalenia sposobu nielegalnego zrzutu ścieków. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest umożliwić wstęp na teren nieruchomości upoważnionym służbom w celu przeprowadzenia kontroli.

Należy podkreślić, iż proceder nielegalnego opróżniania zbiornika na nieczystości ciekłe podlega karze grzywny nawet do 5 tys. złotych.

Mieszkańcu, jeżeli Twoje dotychczasowe działania były niezgodne z obowiązującymi przepisami to najwyższy czas, aby to zmienić! Zadbajmy wszyscy razem o nasze środowisko
i nasze zdrowie!

Podmiotami uprawnionymi do opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych są niżej wymienione przedsiębiorstwa:

Gmina Lipnica Murowana tel. 14 634-85-59,
Kółko Rolnicze Łąkta Górna tel. 14 613 15 65,
Jan Biernat Zmechanizowane Roboty Ziemne Transport Ścieków tel. 603 948 648,
Olszański Transport Kazimierz Olszański tel. 669 665 344,
WC Serwis (tylko firmy) tel. 32 278 45 31,
F.H.U. „DZIUN” tel. 609 535 023