Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lipnica Murowana Uchwały Nr XLVI.445.2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w gminie Lipnica Murowana.

Granice obszarów objętych opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały przedstawione na załącznikach graficznych do ww. uchwały, dostępnych do wglądu w Urzędzie Gminy Lipnica Murowana oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipnica Murowana, pod adresem https://bip.malopolska.pl/uglipnicamurowana,m,423496,2023.html.
Jednocześnie stosownie do art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 art. 51 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.
Dokumentacja sprawy znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej i Urzędzie Gminy Lipnica Murowana: Lipnica Murowana 44, 32-724 Lipnica Murowana i można się z nią zapoznać w godzinach pracy Urzędu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2024 r. Wnioski należy składać na piśmie: osobiście w Urzędzie Gminy Lipnica Murowana, pocztą na adres: Lipnica Murowana 44, 32-724 Lipnica Murowana, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Lipnica Murowana, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1797 ze zm.) na adres: gmina@lipnicamurowana.pl lub na Elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (adres: 9y0u1e0wrf). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Lipnica Murowana.

Więcej informacji oraz treść uchwały zostały zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej