1. Informacja dotycząca rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.), zarządzeniu Nr 16.2024 Wójta Gminy Lipnica Murowana z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym  terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Murowana oraz Uchwale  Nr IV.38.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15  lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Murowana oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Lipnica Murowana. Kryteria i terminy  dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie składanych przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 1 lutego do 9 lutego br. Nie złożenie deklaracji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu od  01 września 2024 roku. Deklaracje można pobrać ze stron internetowych przedszkoli lub bezpośrednio w danym przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 przeprowadza się wyłącznie  na wolne miejsca w przedszkolu.

Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2018 – 2021.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Rekrutacja dzieci do przedszkoli trwać będzie od 12 lutego do 05 kwietnia 2024 r. (przyjmowanie wniosków od 12 lutego do 06 marca 2024 r.), a rekrutacja uzupełniająca potrwa od 08 kwietnia do 26 kwietnia 2024 r. (przyjmowanie wniosków od 08 kwietnia do 12 kwietnia 2024 r.)

Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Postępowanie uzupełniające prowadzi się wyłącznie w przypadku gdy przedszkole, po zakończeniu składania dokumentów, ich weryfikacji, ogłoszeniu list zakwalifikowanych oraz list przyjętych do przedszkoli dysponuje wolnymi miejscami.

Szczegółowych informacji na temat postępowania rekrutacyjnego udzielają dyrektorzy przedszkoli.


2. Informacja dotycząca rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana na rok szkolny 2024/2025

Do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana, dla których ustalone są obwody przyjmuje się dzieci na podstawie zgłoszenia przez rodziców  tych kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Lipnica Murowana.

Wzór zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Terminy rekrutacji do klasy pierwszej szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica murowana określa Zarządzenie nr 16.2024 Wójta Gminy Lipnica Murowana z dnia 24 stycznia 2024 roku  w sprawie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym  terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Murowana – załącznik nr 2.

Szczegółowych informacji na temat postępowania rekrutacyjnego udzielają dyrektorzy szkół podstawowych.

 

Zarządzenie Nr 16.2024 Wójta Gminy Lipnica Murowana z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Murowana

Uchwała Nr IV.38.2019 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Murowana oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów