Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o możliwości korzystania z dofinansowania na budowę i renowację zbiorników służących małej retencji do kwoty 50 000 zł.

Dofinansowanie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji będzie dotyczyć obiektów o powierzchni od 100 m2 do 10 000 m2, służących potrzebom rolnictwa.

Zarząd Województwa Małopolskiego, jak co roku w celu realizacji zadania określonego w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych będzie udzielał dotacji na budowę i renowację zbiorników służących małej retencji.

Nasza Małopolska przez ostatnie lata jest dotkliwie doświadczana przez lokalne podtopienia oraz susze, dlatego też warto skorzystać z możliwości współfinansowania inwestycji, które przyczynią się do uregulowania stosunków wodnych w glebie i poprawią bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

Ponadto budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji, obejmuje zbiorniki służące ochronie i poprawie wartości użytkowej gruntów w rozumieniu ww. ustawy (z wyłączeniem budowy i renowacji stawów rybnych).

W celu realizacji zadania określonego w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych można składać wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w terminie od 11 grudnia 2023 r. do dnia 15 stycznia 2024 r. W przypadku dostarczenia wniosków pocztą, decydująca jest data stempla pocztowego.

Wnioski złożone lub wysłane pocztą po terminie 15 stycznia 2024 r. nie będą uwzględniane.

Wnioski należy opracować zgodnie z Uchwałą Nr 2376/23 z dnia 5 grudnia 2023 r. Zarządu Województwa Małopolskiego i wysłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

lub drogą elektroniczną poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /947ts6aydy/SkrytkaESP

Do wniosku należy dołączyć stosowne pozwolenia, zezwolenia lub inne decyzje wymagane przepisami: prawa wodnego, prawa budowlanego, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko lub innych ustaw.

O dofinansowanie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji mogą starać się osoby fizyczne będące właścicielami lub władającymi gruntami pod zbiornikiem.

Nowe wzory wniosków, a także Uchwała Nr 2376/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu Województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych została zamieszczona na stronie internetowej Województwa Małopolskiego:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1610446,zasady-korzystania-ze-srodkow-budzetu-wojewodztwa-zwiazanych-z-wylaczeniem-z-produkcji-gruntow-rolny.html