Informujemy, że dnia 29 listopada (środa) 2023 roku, o godz. 9.00 w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Lipnicy Murowana.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między Sesjami
 6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2022 rok
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w gminie Lipnica Murowana
 • zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej
 • przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na terenie Gminy Lipnica Murowana” na lata 2024 – 2028
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w  zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
 • określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
 • określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania oraz zakres czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych
 • wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki  Zdrowotnej w Lipnicy Murowanej
 • przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lipnica Murowana z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku”
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Nowy Wiśnicz w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego jakim jest prowadzenie środowiskowego domu samopomocy
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Żegocina w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego jakim jest prowadzenie środowiskowego domu samopomocy
 • powierzenia Wójtowi Gminy Lipnica Murowana uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Lipnica Murowana
 • określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Lipnica Murowana
 • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lipnica Murowana
 • obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Lipnica Murowana
 • obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku  –  do celów wymiaru podatku leśnego na terenie Gminy Lipnica Murowana
 • określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności opłaty targowej na terenie Gminy Lipnica Murowana
 • wyrażenia woli przystąpienia Gminy Lipnica Murowana do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Wrota Karpat”
 • przejęcia przez Gminę Lipnica Murowana od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lipnica Murowana wskazanych obowiązków w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych
 • zmiany uchwały nr XXIV.246.2021 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia do wiadomości projektów spisów i kart inwentaryzacyjnych mienia sporządzonych przez Komisję Inwentaryzacyjną
 • ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lipnica Murowana
 • zmiany uchwały nr XXXI.313.2022 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Lipnica Murowana oraz jej jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
 • udzielenia z budżetu Gminy Lipnica Murowana dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku w ramach zadania pn. „Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rajbrocie”
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica Murowana
 • zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2023 rok
 • przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipnica Murowana dla jednostki  Ochotniczej     Straży Pożarnej w Lipnicy Murowanej
 • przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Lipnica Murowana dla jednostki  Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Górnej

8. Wolne wnioski

9. Zakończenie – zamknięcie sesji

Link do sesji Online – https://sesje.live/katalog/ma%C5%82opolskie/1201000-boche%C5%84ski/1201042-urzad-gminy-lipnica-murowana/0