Informujemy, że dnia 28 lutego (środa) o godz. 9.00 w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Lipnicy Murowana.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między Sesjami
 6. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Lipnica Murowana za 2023 rok
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami w Gminie Lipnica Murowana na lata 2020-2023
 8. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 9. Przyjęcie informacji dotyczącej opłaty planistycznej
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • powołania Zespołu do wyboru ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027
 • zmiany uchwały nr XLVII.472.2023 Rady Gminy Lipnica Murowana w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Lipnicy Murowanej
 • udzielenia z budżetu Gminy Lipnica Murowana dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku w ramach zadania pn. „Remont budowlano konserwatorski muru przy Sanktuarium Św. Szymona w Lipnicy Murowanej”
 • udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Lipnica Murowana na rzecz Województwa Małopolskiego na finansowanie zadania polegającego na organizowaniu przewozów
  o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Bochnia – Lipnica Murowana – Iwkowa
 • pozostawienia wniosku bez rozpoznania
 • rozpatrzenia wniosku Rady Sołeckiej Lipnica Murowana
 • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Lipnicy Górnej
 • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Lipnicy Dolnej
 • wydzierżawienia gruntu do rolniczego użytkowania, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 314, położonego w Borównej na okres 10 lat
 • wydzierżawienia gruntu do rolniczego użytkowania, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 724/3, położonego w Lipnicy Dolnej na okres 10 lat
 • zmiany Uchwały NR XLVI.462.2023 z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie przejęcia przez Gminę Lipnica Murowana od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lipnica Murowana wskazanych obowiązków w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych
 • wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lipnica Murowana do Porozumienia Międzygminnego, określającego zasady współpracy przy programowaniu i realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego Innych Instrumentów Terytorialnych
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica Murowana
 • zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Murowana na 2024 rok
 • przekazania z budżetu gminy Lipnica Murowana środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
 1. Wolne wnioski
 2. Zakończenie – zamknięcie sesji

Link do sesji Online – https://sesje.live/katalog/ma%C5%82opolskie/1201000-boche%C5%84ski/1201042-urzad-gminy-lipnica-murowana/0